Novinky

Nejnižší úrovně zaručené mzdy od 1.1.2016
Skupina práce Nejnižší úroveň zaručené mzdy
v Kč za hodinu v Kč za měsíc
1 58,70 9 900
2 64,80 10 900
3 71,60 12 100
4 79,00 13 300
5 87,20 14 700
6 96,30 16 200
7 106,30 17 900
8 117,40 19 800
Výše sazeb stravného pro zaměstnance
Délka prac. cesty pro rok 2015 pro rok 2016
5 - 12 hodin 69,- 70,-
12 - 18 hodin 104,- 106,-
Nad 18 hodin 163,- 166,-
Základní sazby stravného v cizí měně pro rok 2015
Země Měnový kód Měna Základní sazba stravného
Belgie EUR Euro 45,-
Bulharsko EUR Euro 35,-
Dánsko EUR Euro 50,-
Estonsko EUR Euro 40,-
Finsko EUR Euro 45,-
Francie EUR Euro 45,-
Chorvatsko EUR Euro 35,-
Irsko EUR Euro 45,-
Itálie EUR Euro 45,-
Kypr EUR Euro 40,-
Litva EUR Euro 40,-
Lotyšsko EUR Euro 40,-
Lucembursko EUR Euro 45,-
Maďarsko EUR Euro 35,-
Malta EUR Euro 45,-
Německo EUR Euro 45,-
Nizozemí EUR Euro 45,-
Polsko EUR Euro 35,-
Portugalsko EUR Euro 40
Rakousko EUR Euro 45,-
Rumunsko EUR Euro 35,-
Řecko EUR Euro 40,-
Slovensko EUR Euro 35,-
Slovinsko EUR Euro 35,-
Španělsko EUR Euro 40,-
Švédsko EUR Euro 50,-
Švýcarsko CHF Švýcarský frank 75,-
Turecko EUR Euro 40,-
Velká Británie GBP Anglická libra 40,-
Základní náhrady pro zaměstnance při použití soukromého vozidla činí za 1 km jízdy
Typ vozidla 2015 2016
jednostopá vozidla, tříkolky 1,00 1,00
osobní silniční motorová vozidla 3,70 3,80
Průměrné ceny PHM pro vyúčtování služebních cest zaměstnanců
Druh paliva 2015 2016
benzin aut. 95 0 Super 35,90 29,70
benzin aut. 98 0 Super 38,30 33,00
motorová nafta 36,10 29,50
Přehled slev u fyzických osob
Typ slevy pro rok 2015 pro rok 2016
Na poplatníka 24 840 Kč 24 840 Kč
Na částečnou invaliditu poplatníka 2 520 Kč 2 520 Kč
Na plnou invaliditu poplatníka 5 040 Kč 5 040 Kč
Držitel průkazky ZTP/P 16 140 Kč 16 140 Kč
Pro studenta 4 020 Kč 4 020 Kč
Slevy na manžela(ku) 24 840 Kč 24 840 Kč
Slevy na manžela(ku) ZTP/P 49 680 Kč 49 680 Kč
Slevy na jedno vyživované dítě 13 404 Kč 13 404 Kč
Slevy na druhé vyživované dítě 15 804 Kč 15 804 Kč
Slevy na třetí a další vyživované dítě 17 004 Kč 17 004 Kč

Novinky ve zdravotním a sociálním pojištění od roku 2016

Od ledna 2016 se mění zdravotní pojištění u všech skupin plátců.

Od 1. ledna 2016 se opět mění výše plateb zdravotního pojištění. Změny se tentokrát týkají všech skupin plátců pojistného. Na 1 823 Kč se zvyšuje minimální měsíční záloha na pojistné osob samostatně výdělečně činných. Na 1 337 Kč se mění minima u zaměstnanců a výše pojistného, které platí osoby bez zdanitelných příjmů. Na 870 Kč vzroste pojistné, které platí stát.

Pojistné na zdravotní pojištění se vždy vypočítává jako 13,5 % z vyměřovacího základu.

Vyměřovacím základem u osob samostatně výdělečně činných je 50 % jejich příjmu ze samostatné činnosti po odpočtu výdajů vynaložených na jeho dosažení, zajištění a udržení. Minimální vyměřovací základ OSVČ se odvíjí od roční minimální vyměřovací základ představuje dvanáctinásobek 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství.

Jestliže tedy činí pro rok 2016 průměrná měsíční mzda 27 006 Kč, je minimální měsíční vyměřovací základ 13 503 Kč. Z toho činí (po zaokrouhlení) minimální měsíční záloha 1 823 Kč (v roce 2015 to bylo 1 797 Kč).

Vyměřovacím základem u zaměstnance je úhrn příjmů ze závislé činnosti, které jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob podle zákona o daních z příjmů a které mu zaměstnavatel zúčtoval v souvislosti se zaměstnáním.

Minimálním vyměřovacím základem u zaměstnanců je stanovená minimální mzda. Od 1. ledna 2016 dochází po roce opět k jejímu zvýšení, a to z částky 9 200 Kč na 9 900 Kč. Z tohoto vyměřovacího základu činí pojistné 1 337 Kč (v roce 2015 to bylo 1 242 Kč).

Připomínáme, že pojistné platí jak OSVČ, tak zaměstnanci bez omezení horní hranicí vyměřovacího základu.

Změny v důchodovém pojištění od 1. 1. 2016

Zvýšení základní výměry důchodu

Od lednové splátky 2016 se zvyšuje pouze základní výměra důchodů přiznaných před 1. 1. 2016. Základní výměra, která je stejná pro všechny důchody, se zvyšuje o 40 Kč na 2 440 Kč měsíčně.

Ukončení důchodového spoření

Na základě zákona č. 376/2015 Sb., došlo k ukončení důchodového spoření. S účinností od 1. 1. 2016 jsou zrušena pravidla a postupy vztahující se k účasti pojištěnce na důchodovém spoření. V této souvislosti byla přijata nová úprava důchodových nároků pojištěnců, kteří byli v letech 2013 až 2015 účastni důchodového spoření, a rovněž byly stanoveny podmínky, za jakých může dojít k přepočtu starobních důchodů přiznaných účastníkům důchodového spoření od data spadajícího do období let 2016 a 2017.

Změny v pojištění OSVČ platné od 1. 1. 2016

Na základě zákona o ukončení důchodového spoření již nebudou jeho účastníci uplatňovat zvláštní sazbu pojistného. Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) budou v roce 2016 odvádět pojistné na důchodové pojištění ve výši 29,2 % z vyměřovacího základu, tzn. stejné jako v roce 2015. Nejvýznamnější změny v placení pojistného na důchodové pojištění pro OSVČ tradičně nastanou po podání Přehledu o příjmech a výdajích OSVČ.

Pro účely placení záloh platí snížená sazba pojistného naposledy za měsíc prosinec 2015 (splatnost zálohy od 1. 1. 2016 do 20. 1. 2016). Za měsíc leden 2016 a následující platí pouze sazba ve výši 29,2 % z měsíčního vyměřovacího základu (splatnost lednové zálohy je od 1. 2. 2016 do 20. 2. 2016).

Hlavní samostatná výdělečná činnost

 • OSVČ vykonávající hlavní samostatnou výdělečnou činnost (SVČ) již v roce 2015, bude od ledna 2016 do měsíce předcházejícího měsíci podání Přehledu o příjmech a výdajích za rok 2015 (dále jen Přehled) platit zálohy na důchodové pojištění ve výši dle daňového základu roku 2014, minimálně 1 943 Kč měsíčně,
 • v měsíci podání Přehledu za rok 2015 a měsíce následující platí OSVČ zálohy dle daňového základu dosaženého v roce 2015, minimálně 1 972 Kč. Platba záloh na pojistné na důchodové pojištění je v případě hlavní SVČ i nadále povinná,
 • minimální roční vyměřovací základ pro OSVČ vykonávající hlavní SVČ v roce 2015 činí 79 836 Kč,
 • pro OSVČ vykonávající hlavní SVČ v roce 2016 bude minimální roční vyměřovací základ činit 81 024 Kč.

Vedlejší samostatná výdělečná činnost

 • OSVČ, vykonávající vedlejší SVČ již v roce 2015 s povinností platit zálohy na pojistné, bude od ledna 2016 do měsíce předcházejícího měsíci podání Přehledu platit zálohu na pojistné dle daňového základu roku 2014, minimálně 778 Kč,
 • v měsíci podání Přehledu a měsíce následující platí OSVČ zálohy podle daňového základu dosaženého v roce 2015, minimálně 789 Kč. Zálohy na pojistné v roce 2016 bude OSVČ vykonávající vedlejší SVČ povinna platit, přihlásí-li se k účasti na pojištění pro rok 2016 nebo pokud dosáhl její daňový základ v roce 2015 alespoň 63 865 Kč. Částka se sníží o jednu dvanáctinu, tj. o 5 323 Kč za každý kalendářní měsíc, ve kterém nebyla vedlejší SVČ vykonávána.
 • minimální roční vyměřovací základ pro OSVČ vykonávající vedlejší SVČ v roce 2015 činí 31 944 Kč,
 • minimální roční vyměřovací základ pro OSVČ vykonávající vedlejší SVČ v roce 2016 činí 32 412 Kč,
 • rozhodná částka (daňový základ) zakládající účast na důchodovém pojištění OSVČ, která vykonávala vedlejší SVČ v roce 2015, je 63 865 Kč; pro rok 2016 je tato částka 64 813 Kč.

Jak lze platit zálohy

OSVČ může platit zálohy na delší než měsíční období, ale vždy jen do budoucna a nejdéle do konce kalendářního roku. Platbu záloh na pojistné do budoucna musí OSVČ oznámit příslušné okresní správě sociálního zabezpečení. Platba může být použita na úhradu záloh do budoucna pouze pokud OSVČ nemá žádný závazek vůči ČSSZ.

Novinky v daních od roce 2016

Kontrolní hlášení

S účinností od 1. 1. 2016 vzniká plátcům daně z přidané hodnoty zákonná povinnost podávat tzv. kontrolní hlášení (KH).

Kontrolní hlášení je nové speciální daňové tvrzení (daňové přiznání), které nenahrazuje řádné daňové přiznání k DPH ani souhrnné hlášení!!!

V souvislosti s režimem přenesení daňové povinnosti však kontrolní hlášení nahrazuje původně samostatný výpis z evidence pro účely DPH.

Kontrolní hlášení musí být podáváno pouze elektronicky, a to ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně !!! Podání je přijatelné jen ve formátu xml.

Od roku 2016 budou všichni plátci DPH bez výjimky podávat daňová přiznání k dani z přidané hodnoty pouze elektronicky!

Termín podání je vždy do 25. kalendářního dne v měsíci. (tedy měsíční frekvence!!!) Neexistuje zde tolerance ani možnost prodloužení termínu (dny volna, státní svátky…).

SANKCE

Pokud plátce nepodá kontrolní hlášení ve stanovené lhůtě, vzniká mu zákonná povinnost uhradit pokutu ve výši:

a) 1 000 Kč, pokud jej dodatečně podá (po stanovené lhůtě) bez vyzvání správce daně,

b) 10 000 Kč, pokud jej podá v náhradní lhůtě poté, co jej správce daně vyzval,

c) 30 000 Kč, pokud nepodá následné kontrolní hlášení dle výzvy správce daně ke změně, doplnění či potvrzení údajů uvedených v podaném kontrolním hlášení, nebo

d) 50 000 Kč, pokud nepodá řádné kontrolní hlášení nebo ho nepodá ani v náhradní lhůtě stanovené správcem daně.

A další pokuty až do výše Kč 500 000,- v případě nespolupráce se správcem daně.

Novinky v účetnictví od roku 2016

KATEGORIE účetních jednotek

Kategorie Aktiva v tis. Kč Čistý obrat v tis. Kč prům. počet zaměstnanců
MIKRO do 9 000 do 18 000 do 10
MALÁ do 100 000 do 200 000 do 50
STŘEDNÍ do 500 000 do 1 000 000 do 250
VELKÁ Vždy subjekt veřejného zájmu a vybrané účetní jednotky, ta která překračuje 2 hodnoty střední

Subjekty veřejného zájmu

Za subjekt veřejného zájmu se považuje účetní jednotka se sídlem v České republice, která je

 • obchodní společností, která je emitentem investičních cenných papírů přijatých k obchodování na evropském regulovaném trhu,
 • bankou podle zákona upravujícího činnost bank nebo spořitelním a úvěrním družstvem podle zákona upravujícího činnost spořitelních a úvěrních družstev,
 • pojišťovnou nebo zajišťovnou podle zákona upravujícího činnost pojišťoven a zajišťoven,
 • penzijní společností podle zákona upravujícího důchodové spoření nebo doplňkové penzijní spoření, nebo
 • zdravotní pojišťovnou.

Vybrané účetní jednotky

Vybranými účetními jednotkami jsou organizační složky státu, státní fondy podle rozpočtových pravidel, územní samosprávné celky, dobrovolné svazky obcí, Regionální rady regionů soudržnosti, příspěvkové organizace a zdravotní pojišťovny.

Pokud ve dvou po sobě následujících rozvahových dnech řádných účetních závěrek účetní jednotka překročí nebo přestane překračovat 2 hraniční hodnoty pro dané kategorie účetních jednotek, změní od počátku bezprostředně následujícího účetního období kategorii účetní jednotky, podle které je stanoven rozsah vedení účetnictví a rozsah a způsob sestavování účetní závěrky.

Vymezení některých pojmů

Aktivy celkem se pro účely tohoto zákona rozumí úhrn aktiv zjištěný z rozvahy – netto!

Ročním úhrnem čistého obratu se pro účely tohoto zákona rozumí výše výnosů snížená o prodejní slevy, dělená počtem započatých měsíců, po které trvalo účetní období, a vynásobená 12.

Průměrným počtem zaměstnanců se pro účely tohoto zákona rozumí průměrný přepočtený evidenční počet zaměstnanců podle metodiky Českého statistického úřadu.

Rozsah vedení účetnictví

Obecné pravidlo ohledně rozsahu vedení účetnictví zní, že účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví v plném rozsahu, není-li stanoveno jinak.

Ve zjednodušeném rozsahu mohou vést účetnictví:

 • příspěvkové organizace, pokud tak rozhodl zřizovatel, nebo
 • mikro účetní jednotka, nebo
 • malá účetní jednotka bez povinnosti auditu.

Do ZoÚ se nám vrací pojem jednoduché účetnictví! Právnická osoba může vést jednoduché účetnictví pokud:

a) není plátcem daně z přidané hodnoty,

b) její celkové příjmy za poslední uzavřené účetní období nepřesáhnou 3 000 000 Kč,

c) hodnota jejího majetku nepřesáhne 3 000 000 Kč a je současně:

 • spolkem a pobočným spolkem,
 • odborovou organizací, pobočnou odborovou organizací, mezinárodní odborovou organizací a pobočnou mezinárodní odborovou organizací,
 • organizací zaměstnavatelů, pobočnou organizací zaměstnavatelů, mezinárodní organizací zaměstnavatelů a pobočnou mezinárodní organizací zaměstnavatelů,
 • církví a náboženskou společností nebo církevní institucí, která je právnickou osobou evidovanou podle zákona upravujícího postavení církví a náboženských společností, nebo
 • honebním společenstvem.

Pokud by účetní jednotce vznikla povinnost přejít z jednoduchého účetnictví na vedení účetnictví (podvojného), musí toto účetnictví (podvojné) vést minimálně 5 účetních období.

Pro účely jednoduchého účetnictví se:

 • do celkových příjmů nezapočítávají průběžné položky a příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a příjmy nahodilé a mimořádné,
 • do úhrnu majetku se nezahrnují pohledávky z prodeje dlouhodobého majetku a jejich úhrady, pohledávky nahodilé a mimořádné a jejich úhrady.

Rozsah účetní závěrky

Účetní závěrku ve zkráceném rozsahu obecně sestavují účetní jednotky, které nemají povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem.

Řádnou nebo mimořádnou účetní závěrku jsou povinny mít ověřenou auditorem tyto účetní jednotky:

 • účetní jednotky, kterým tuto povinnost stanoví zvláštní právní předpis, a dále
 • velké účetní jednotky s výjimkou vybraných účetních jednotek, které nejsou subjekty veřejného zájmu,
 • střední účetní jednotky,
 • malé účetní jednotky, pokud jsou akciovými společnostmi nebo svěřeneckými fondy podle občanského zákoníku a k rozvahovému dni účetního období, za nějž se účetní závěrka ověřuje, a účetního období bezprostředně předcházejícího, překročily nebo již dosáhly alespoň jednu z uvedených hodnot

aktiva celkem 40 000 000 Kč, netto!

roční úhrn čistého obratu 80 000 000 Kč,

průměrný počet zaměstnanců v průběhu účetního období 50,

ostatní malé účetní jednotky, pokud k rozvahovému dni účetního období, za nějž se účetní závěrka ověřuje, a účetního období bezprostředně předcházejícího, překročily nebo již dosáhly alespoň 2 hodnoty uvedené bodech 1 až 3 předešlé odrážky.

Přehled o peněžních tocích a přehled o změnách vlastního kapitálu tvoří součást účetní závěrky obchodních společností. Tyto přehledy však nesestavují následující účetní jednotky:

a) banky,

b) pojišťovny,

c) penzijní společnosti,

d) mikro účetní jednotky,

e) malé účetní jednotky.