Novinky 2017

Novinky 2016
Nejnižší úrovně zaručené mzdy od 1.1.2017
Skupina práce Nejnižší úroveň zaručené mzdy
v Kč za hodinu v Kč za měsíc
1 66,00 11 000
2 72,90 12 200
3 80,50 13 400
4 88,80 14 800
5 98,10 16 400
6 108,30 18 100
7 119,60 19 900
8 132,00 22 000
Výše sazeb stravného pro zaměstnance
Délka prac. cesty pro rok 2016 pro rok 2017
5 - 12 hodin 70,- 72,-
12 - 18 hodin 106,- 109,-
Nad 18 hodin 166,- 171,-
Základní sazby stravného v cizí měně pro rok 2017
Země Měnový kód Měna Základní sazba stravného
Belgie EUR Euro 45,-
Bulharsko EUR Euro 35,-
Dánsko EUR Euro 50,-
Estonsko EUR Euro 40,-
Finsko EUR Euro 50,-
Francie EUR Euro 45,-
Chorvatsko EUR Euro 35,-
Irsko EUR Euro 45,-
Itálie EUR Euro 45,-
Kypr EUR Euro 40,-
Litva EUR Euro 40,-
Lotyšsko EUR Euro 40,-
Lucembursko EUR Euro 45,-
Maďarsko EUR Euro 35,-
Malta EUR Euro 45,-
Německo EUR Euro 45,-
Nizozemí EUR Euro 45,-
Polsko EUR Euro 35,-
Portugalsko EUR Euro 40
Rakousko EUR Euro 45,-
Rumunsko EUR Euro 35,-
Řecko EUR Euro 40,-
Slovensko EUR Euro 35,-
Slovinsko EUR Euro 35,-
Španělsko EUR Euro 40,-
Švédsko EUR Euro 50,-
Švýcarsko CHF Švýcarský frank 75,-
Turecko EUR Euro 40,-
Velká Británie GBP Anglická libra 40,-
Základní náhrady pro zaměstnance při použití soukromého vozidla činí za 1 km jízdy
Typ vozidla 2016 2017
jednostopá vozidla, tříkolky 1,00 1,10
osobní silniční motorová vozidla 3,80 3,90
Průměrné ceny PHM pro vyúčtování služebních cest zaměstnanců
Druh paliva 2016 2017
benzin aut. 95 0 Super 29,70 29,50
benzin aut. 98 0 Super 33,00 32,50
motorová nafta 29,50 28,60
Přehled slev u fyzických osob
Typ slevy pro rok 2016 pro rok 2017
Na poplatníka 24 840 Kč 24 840 Kč
Na částečnou invaliditu poplatníka 2 520 Kč 2 520 Kč
Na plnou invaliditu poplatníka 5 040 Kč 5 040 Kč
Držitel průkazky ZTP/P 16 140 Kč 16 140 Kč
Pro studenta 4 020 Kč 4 020 Kč
Slevy na manžela(ku) 24 840 Kč 24 840 Kč
Slevy na manžela(ku) ZTP/P 49 680 Kč 49 680 Kč
Slevy na jedno vyživované dítě 13 404 Kč 13 404 Kč
Slevy na druhé vyživované dítě 15 804 Kč 19 404 Kč
Slevy na třetí a další vyživované dítě 17 004 Kč 24 204 Kč

Elektronická evidence tržeb

1/ koho se povinnost elektronické evidence tržeb týká

 • od 1.12.2016 - stravovací a ubytovací služby – dle NACE kódů 55
 • od 1.3.2017 – tržby z maloobchodu a velkoobchodu

(další etapa 3. a 4. bude následovat v roce 2018)

2/ nové povinnosti poplatníka

 • požádat správce daně o AUTENTIZAČNÍ údaje – možné od 1.9.2016
  • a) elektronicky na portálu správce daně pomocí přihlašovacích údajů do datové schránky – v takovém případě mu budou autentizační údaje zaslány do této datové schránky
  • b) osobně (ústně do protokolu) na libovolném finančním úřadu, kde žadatel získá autentizační údaje okamžitě v rámci osobního jednání v zapečetěné obálce
 • pořídit si zařízení (hardware a software umožňující provoz ET) pro elektronickou evidenci tržeb včetně zajištění přístupu na internet
 • stáhnout si do zařízení ze stránek Finanční správy certifikát a nainstalovat jej do zařízení (tento certifikát bude následně sloužit k elektronickému podepsání odesílané datové zprávy s údaji o přijaté tržbě)
 • vyvěsit na viditelné místo informační oznámení – o povinnosti evidovat ET a povinnosti vystavit kupujícímu účtenku (podrobný text viz zákon o EET č.112/2016 Sb. a 113/2016 Sb.)

Detailní informace k samotné obsluze zařízení (hardware a software) pro EET Vám podá poskytovatel tohoto zařízení.

Možný harmonogram postupu:

 1. Závazné posouzení v případě nejistoty ohledně povinnosti evidovat tržby
 2. Výběr vhodného systému
 3. Získání autentizacích údajů
 4. Zavedení provozoven na portále FS
 5. Vygenerování certifikátu (ů)
 6. Instalace systému a certifikátu (ů)
 7. Zkušební provoz (možno od listopadu 2016)
 8. Ostrý provoz

Novinky ve zdravotním a sociálním pojištění od roku 2017

Sociální pojištění 2017

Záloha na sociální pojištění se obecně odvozuje od dosaženého zisku a vyměřovací základ OSVČ se stanovuje jako jeho jedna polovina. Sazba pojištění pak činí 29,2 %. V případě, že je vyměřovací základ nižší než stanovený minimální vyměřovací základ, platí právě ten minimální a platí se také jen minimální záloha na pojistné.

Hlavní činnost

Minimální zálohu vypočteme jako 29,2 % z jedné čtvrtiny průměrné mzdy, tedy z částky 7058 Kč (tj. minimální měsíční vyměřovací základ), protože je nutné ještě zaokrouhlit na celé koruny. Podle těchto pravidel tedy získáme minimální zálohu na pojistné pro rok 2017, která činí po zaokrouhlení 2061 Kč. Oproti roku 2016 se tedy zvýší o 89 Kč. Roční minimální vyměřovací základ u činnosti, která trvala po celý rok, tedy všech 12 měsíců, odpovídá částce 84 696 Kč (7058 × 12). Pokud by činnost netrvala celý rok, násobí se minimální vyměřovací základ počtem měsíců, ve kterých činnost skutečně trvala.

Maximální vyměřovací základ se naproti tomu stanoví jako 48násobek průměrné mzdy, takže pro rok 2017 bude činit 1 355 136 Kč. Pokud byste dosáhli se svým ročním příjmem nad tuto hranici, nebudete od této částky platit další nemocenské ani důchodové pojištění.

Vedlejší činnost

Minimální záloha pro OSVČ, které vykonávají vedlejší činnost, se vypočte jako 29,2 % z jedné desetiny průměrné mzdy (minimální měsíční vyměřovací základ pro vedlejší činnost), tedy jako 29,2 % z částky 2824 Kč (zaokrouhlujeme na celé Kč nahoru). Pro příští rok tedy bude platit minimální záloha ve výši 825 Kč. Roční minimální vyměřovací základ u vedlejší činnosti, která trvala po celý rok, tedy všech 12 měsíců, odpovídá částce 33 888 Kč (2824 × 12). Pokud by činnost netrvala celý rok, násobí se minimální vyměřovací základ počtem měsíců, ve kterých činnost skutečně trvala.

Rozhodná částka pro vedlejší činnost pro rok 2017 bude 67 756 Kč. Stanovuje se jako 2,4 násobek částky, kterou dostaneme součinem všeobecného vyměřovacího základu za kalendářní rok, který o dva roky předchází kalendářnímu roku, za který se účast na důchodovém pojištění posuzuje, a přepočítacího koeficientu pro jeho úpravu (na rozdíl u výpočtu průměrné mzdy se během výpočtu nezaokrouhluje – to až na konci na celé Kč nahoru).

Zdravotní pojištění 2017

Vyměřovací základ pro výpočet záloh na zdravotní pojištění tvoří jednu polovinu dosažených příjmů po odečtení výdajů, ať už skutečně vynaložených, nebo uplatněných paušálem. Sazba zdravotního pojištění je pak 13,5 % z vyměřovacího základu.

Minimální záloha na zdravotní pojištění se ale opět odvozuje od všeobecného vyměřovacího základu a přepočítacího koeficientu a poté opět ze sazby pro pojistné ve výši 13,5 %. Vypočítáme ji tedy jako polovinu částky průměrné mzdy, kterou násobíme sazbou 13,5 %. Nová výše zálohy pro rok 2017 činí 1906 Kč po zaokrouhlení na celé Kč nahoru (minimální měsíční vyměřovací základ činí 14 116 × 13,5 %), což je o 83 Kč více než v roce 2016.

Maximální vyměřovací základ není u zdravotního pojištění stanoven.

Zálohu na zdravotní pojištění je nutné uhradit do 8. dne následujícího měsíce a nová výše se platí vždy od ledna.

Novinky v daních od roce 2017

Novinky v dani z nabytí nemovitých věcí

Pod číslem 254/2016 Sb. se od 1. listopadu 2016 mění zákon o dani z nabytí nemovitých věcí.

Rozhodným dnem pro aplikaci znění zákona před novelizací a po ní je okamžik vzniku daňové povinnosti, tj. den nabytí vlastnického práva k nemovité věci. U nabytí vlastnického práva k nemovitým věcem zapisovaným v katastru nemovitostí v nejčastějších případech (kupní, směnné smlouvy) je rozhodným dnem den právních účinků vkladu do katastru nemovitostí a k nemovitým věcem nezapisovaným do katastru nemovitostí den nabytí účinnosti smlouvy.

Hlavní změny spočívají v následujících bodech:

 • Nově je poplatníkem vždy jen nabyvatel, není již možná volba poplatníka. Zároveň s tím zaniká institut ručení.
 • Předmětem daně z nabytí nemovitých věcí v oblasti inženýrských sítí je úplatné nabytí vlastnického práva k budově podle katastrálního zákona, která je částí inženýrské sítě. Zdanění tak nově nepodléhá nabytí těch částí inženýrských sítí, které nejsou budovou podle katastrálního zákona.
 • Předmětem daně je smluvní prodloužení práva stavby.
 • Všechny přeměny právnických osob jsou vyňaty z předmětu daně s výjimkou převodu jmění na společníka. Při převodu jmění na společníka je nabytí vlastnického práva k této nemovité věci nově předmětem daně z nabytí nemovitých věcí.
 • Základem daně je v případě směny nemovitých věcí cena určená znalcem nebo směrná hodnota. Při určení sjednané ceny se nově nepřihlíží k hodnotě pozbývané nemovité věci, ale jen k případnému doplatku, který jedna ze stran poskytne straně druhé společně s pozbývanou nemovitou věcí, ať už v podobě peněžních prostředků nebo nepeněžního plnění.
 • První úplatné nabytí nových staveb a jednotek je osvobozeno od daně pouze u staveb a jednotek dokončených nebo užívaných, nikoliv u staveb a jednotek rozestavěných. Musí však k nabytí dojít během 5 let od dokončení nebo započetí užívání.

Novinky v DPH od 29. července 2016

Pod číslem 243/2016 vyšel ve Sbírce zákonů zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím celního zákona. Mimo jiné přinesl novelizaci zákona o DPH.

Novelizace upravuje následující oblasti:

Lhůta pro odpověď na výzvu u kontrolního hlášení

Lhůta 5 kalendářních dnů u výzev je prodloužena na 5 pracovních dnů.

Prominutí pokut

Možnost prominutí je zavedena u pokut v hodnotě 10 000 Kč, 30 000 Kč a 50 000 Kč na základě žádosti. Zohledněny mají být ospravedlnitelné důvody pro prodlení s podáním kontrolního hlášení či reakcí na výzvu správce daně uvedené v žádosti o prominutí. Lze očekávat, že půjde zejména o zdravotní důvody a živelní pohromy. Žádosti je možné podávat i k pokutám, kde důvod k jejich vyměření vznikl před účinností novely.

Automatické prominutí pokuty

U pokuty 1 000 Kč za pozdní podání kontrolního hlášení bez výzvy správce daně je tolerováno jedno pochybení pro každý kalendářní rok. Není nutné podávat žádost o prominutí. Pokuty v této hodnotě, u nichž důvod k jejich vyměření vznikl před účinností novely, účinností novely zanikly.

Reverse charge na dodávky zboží od osob neusazených a neregistrovaných k DPH

Na dodávky zboží v rámci ČR plátci osobou neusazenou a neregistrovanou v ČR má být uplatněn režim přenosu daňové povinnosti na příjemce. Dříve v takovýchto případech vznikala dodavateli povinnost registrace k DPH.

Dodání zboží do svobodného skladu a v rámci skladu

Dodání zboží ve svobodném skladě není již považováno za osvobozené plnění s nárokem na odpočet DPH. Umístění zboží do svobodného skladu v tuzemsku není již považováno za osvobozený vývoz zboží s nárokem na odpočet DPH.

Nařízení České vlády v oblasti přenesené daňové povinnosti

Vláda České republiky schválila návrh nařízení, kterým dochází k zavedení režimu přenesení daňové povinnosti (reverse charge) v oblasti daně z přidané hodnoty na poskytnutí vybraných služeb elektronických komunikací (telekomunikačních služeb). Toto nařízení bude účinné od 1. října 2016. Předmětná novela reaguje zejména na skutečnost, že na trhu elektronických komunikací byly zjištěny daňové úniky v tuzemsku a zároveň je nutné rychle a preventivně předcházet možnému přesunu podvodů z jiných členských států na naše území. Od 1. října 2016 bude režim přenesení daňové povinnosti aplikován také na poskytnutí služby elektronických komunikací na základě smluv o přístupu k sítím elektronických komunikací, nebo smluv o propojení sítí elektronických komunikací, či na základě nákupu a prodeje, resp. přeprodeje těchto služeb, za podmínek stanovených zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů. Předmětem režimu přenesení daňové povinnosti budou dotčené služby poskytované pouze na velkoobchodní úrovni, tj. nikoli služby poskytované konečným spotřebitelům. V rámci kontrolního hlášení bude toto plnění vykazováno v příslušném oddílu pro plnění realizovaná v režimu přenesení daňové povinnosti pod kódem předmětu plnění 21. Tímto novým nařízením se mění dosavadní nařízení č. 361/2014 Sb., o stanovení dodání zboží nebo poskytnutí služby pro použití režimu přenesení daňové povinnosti, ve znění pozdějších předpisů, prostřednictvím kterého vláda vymezuje jednotlivá plnění pro uplatnění režimu přenesení daňové povinnosti dle ustanovení § 92f zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

Změna používaného kurzu v Intrastatu

Od 1. srpna 2016 se vykazuje v intrastatovém hlášení kurz používaný pro určení zdanitelné částky v DPH, nikoliv již kurz pro celní účely. V návaznosti na změnu celního zákona č. 242/2016 Sb. a vydání nařízení vlády č. 244/2016 Sb. dochází ke změně používaného kurzu pro účely intrastatového hlášení. Do konce července byl použit celní kurz, od srpna je použit stejný kurz jako pro účely DPH. To znamená kurz, který plátci používají ve svém účetnictví (pevný kurz nebo denní kurz vyhlašovaný ČNB). Zároveň si plátce může vybrat, který referenční měsíc bude dané zboží vykazovat do Intrastatu. Záleží na tom, co je pro něj jednodušší. Zboží může vykázat: v kalendářním měsíci, kdy se uskutečnilo první zdanitelné plnění související s pořízením zboží z jiného členského státu EU nebo dodáním do jiného členského státu EU nebo v kalendářním měsíci fyzického pohybu zboží související s jeho odesláním či přijetím. Rovněž v případě platby předem si zpravodajská jednotka může vybrat, zda zboží vykáže do Intrastatu v okamžiku přiznání k DPH nebo podle reálného pohybu v měsíci jeho přijetí. U oprav vždy použije kurz pro DPH, kterým přepočítala hodnotu zboží vykázaného v Intrastatu v opravovaném měsíci. Například pokud v březnu přijala zboží, v dubnu zaplatila a v prosinci obdržela dobropis – pro opravu použije kurz z března (oprava data toho měsíce).

DPH u stravovacích služeb

S účinností od 1. prosince 2016 dochází k přeřazení stravovacích služeb do snížené sazby daně 15 %. Generální finanční ředitelství k problematice chystá výklad. Od prosince je do přílohy č. 2 zákona o DPH doplněna položka, podle které 15% sazbě daně podléhají stravovací služby vč. podávání nápojů s výjimkou alkoholických nápojů. Podmínkou je, aby nešlo o stravování již od daně osvobozené podle § 57 až § 59 zákona o DPH. Osvobozeno od daně je stravování studentů ve školních jídelnách (ne však vysokoškolských studentů) nebo stravování v rámci zdravotních a sociálních služeb. Vymezení pomocí kódu klasifikace CZ-CPA znamená, že by sem měly spadat služby uvedené v kódu 56, tj. veškeré restaurační, cateringové nebo ostatní stravovací služby a služby podávání nápojů. Dalším kritériem je, aby služba odpovídala slovnímu popisu uvedenému v příloze č. 2 zákona o DPH. Podávání alkoholických nápojů nebo tabákových výrobků podléhá vždy základní sazbě daně. Generální finanční ředitelství upozorňuje, že pokud je objednáno polední menu s nealkoholickým nápojem, bude podléhat snížené sazbě daně 15 %. U poledního menu s alkoholickým nápojem bude potřeba plnění rozdělit a u alkoholického nápoje uplatnit základní sazbu daně.