Novinky 2019

Novinky 2018***Novinky 2017***Novinky 2016

Od 1.1.2019 dochází k dalšímu razantnímu zvýšení měsíční minimální mzdy ze současných 12 200 korun na 13 350 korun a u hodinové sazby z 73,20 korun na 79,80 korun.

Společně s růstem minimální mzdy dojde k růstu u nejnižších úrovní zaručené mzdy a to o 1 150 až 2300 Kč měsíčně.

Zaručená mzda 2019
Skupina práce 2018 2019
v Kč za hodinu v Kč za měsíc v Kč za hodinu v Kč za měsíc
1 73,20 12 200 79,80 13 350
2 80,80 13 500 88,10 14 740
3 89,20 14 900 97,30 16 280
4 98,50 16 400 107,40 17 970
5 108,80 18 100 118,60 19 850
6 120,10 20 000 130,90 21 900
7 132,60 22 100 144,50 24 180
8 146,40 24 400 159,60 26 700
Výše sazeb stravného pro zaměstnance
Délka prac. cesty 2018 2019
5 - 12 hodin 78,- 82,-
12 - 18 hodin 119,- 124,-
Nad 18 hodin 186,- 195,-

Základní sazby stravného v cizí měně 2019

Vyhláškou č. 254/2018 Sb., o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2019, byla zvýšena sazba stravného u 9 zemích a u jedné země došlo ke změně měny.

Země se změnou sazby stravného
země měnový kód měna 2018 2019
Argentina USD americký dolar 45,- 50,-
Kuba EUR euro 45,- 50,-
Mauretánie EUR euro 35,- 40,-
Myanmar (Barma) USD americký dolar 45,- 50,-
Nizozemsko EUR euro 45,- 50,-
Polsko EUR euro 35,- 40,-
Saúdská Arábie EUR euro 40,- 45,-
Senegal EUR euro 40,- 45,-
Sýrie EUR euro 40,- 45,-
Základní sazby stravného 2019 u vybraných států
Země Měnový kód Měna Základní sazba stravného
Belgie EUR Euro 50,-
Bulharsko EUR Euro 35,-
Dánsko EUR Euro 50,-
Estonsko EUR Euro 40,-
Finsko EUR Euro 50,-
Francie EUR Euro 45,-
Chorvatsko EUR Euro 35,-
Irsko EUR Euro 45,-
Itálie EUR Euro 45,-
Kypr EUR Euro 40,-
Litva EUR Euro 40,-
Lotyšsko EUR Euro 40,-
Lucembursko EUR Euro 45,-
Maďarsko EUR Euro 35,-
Malta EUR Euro 45,-
Německo EUR Euro 45,-
Nizozemí EUR Euro 50,-
Polsko EUR Euro 40,-
Portugalsko EUR Euro 40
Rakousko EUR Euro 45,-
Rumunsko EUR Euro 35,-
Řecko EUR Euro 40,-
Slovensko EUR Euro 35,-
Slovinsko EUR Euro 35,-
Španělsko EUR Euro 40,-
Švédsko EUR Euro 50,-
Švýcarsko CHF Švýcarský frank 75,-
Turecko EUR Euro 40,-
Ukrajina EUR Euro 45,-
Velká Británie GBP Anglická libra 45,-
Základní náhrady pro zaměstnance při použití soukromého vozidla za 1 km jízdy
Typ vozidla 2018 2019
jednostopá vozidla, tříkolky 1,10 1,10
osobní silniční motorová vozidla 4,00 4,10
Průměrné ceny PHM pro vyúčtování služebních cest zaměstnanců
Druh paliva 2018 2019
benzin aut. 95 0 Super 30,50 33,10
benzin aut. 98 0 Super 32,80 37,10
motorová nafta 29,80 33,60
Přehled slev u fyzických osob
Typ slevy 2018 2019
Na poplatníka 24 840 Kč 24 840 Kč
Na částečnou invaliditu poplatníka 2 520 Kč 2 520 Kč
Na plnou invaliditu poplatníka 5 040 Kč 5 040 Kč
Držitel průkazky ZTP/P 16 140 Kč 16 140 Kč
Pro studenta 4 020 Kč 4 020 Kč
Slevy na manžela(ku) 24 840 Kč 24 840 Kč
Slevy na manžela(ku) ZTP/P 49 680 Kč 49 680 Kč
Slevy na jedno vyživované dítě 15 204 Kč 15 204 Kč
Slevy na druhé vyživované dítě 19 404 Kč 19 404 Kč
Slevy na třetí a další vyživované dítě 24 204 Kč 24 204 Kč

Novinky ve zdravotním a sociálním pojištění od roku 2019

Sociální pojištění 2019

Minimální mzda

Od 1. ledna 2019 se zvyšuje minimální mzda z 12 200 Kč na 13 350 Kč za měsíc. Minimální hodinová mzda vzroste ze 73,20 Kč na 79,80 Kč. Jedná se o druhé nejvýraznější navýšení od zavedení minimální mzdy v roce 1991.

Společně s růstem minimální mzdy, vzroste i úroveň zaručené mzdy. Od 1. ledna 2019 se bude nejnižší úroveň zaručené mzdy pohybovat v rozmezí od 13 350 do 26 700 Kč měsíčně.

Platba záloh na důchodové pojištění a pojistného na nemocenské pojištění

Od 1. ledna 2019 se pro OSVČ mění splatnost záloh na důchodové pojištění. Doposud OSVČ platila zálohu a pojistné ve lhůtě do 20 dnů následujícího měsíce. Při nedodržení lhůty bylo OSVČ počítáno penále. Při nezaplacení pojistného v této dvacetidenní lhůtě jí nemocenské pojištění zaniklo.

Nově od 1. ledna 2019 činí lhůta pro zaplacení záloh a pojistného celý měsíc, na který se záloha či pojistné platí a dlužnou zálohu na důchodové pojištění a dlužné pojistné na nemocenské pojištění může OSVČ doplatit ještě do konce dalšího měsíce bez sankce (bez penalizace nebo bez ukončení nemocenského pojištění).

Další novinkou je možnost pro OSVČ, která vykonává vedlejší samostatnou výdělečnou činnost, požádat o zrušení povinnosti platit zálohy, doposud mohla OSVČ žádat pouze o snížení zálohy na důchodové pojištění.

Nemocenské pojištění

Od 1. ledna 2019 se zvyšuje rozhodný příjem pro účast na nemocenském pojištění z částky 2 500 Kč na částku 3 000 Kč. Redukční hranice pro výpočet dávek nemocenského pojištění se zvyšují v 1. redukční hranici na částku 1 090 Kč, ve 2. redukční hranici na částku 1 635 Kč a ve 3. redukční hranici na částku 3 270 Kč.

Pojistné na sociálním zabezpečení

Částka průměrné mzdy pro účely pojistného pro rok 2019 byla stanovena ve výši 32 699 Kč.

Maximální vyměřovací základ pro placení pojistného činí 1 569 522 Kč.

Rozhodná částka zakládající účast na důchodovém pojištění OSVČ, která vykonává vedlejší činnost, je 78 476 Kč ročně.

Platnosti období měsíčního vyměřovacího základu v souvislosti s podaným přehledem

Dochází ke změně platnosti období měsíčního vyměřovacího základu v souvislosti s podaným přehledem. Nový měsíční vyměřovací základ platí až od měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byl nebo měl být přehled podán. Pokud však z přehledu vyplyne nižší vyměřovací základ oproti předchozímu období, platí již od měsíce, v němž byl přehled podán. Nová výše vyměřovacího základu je platná do měsíce, v němž byl nebo měl být podán přehled v dalším kalendářním roce.

S touto změnou je spojena i změna výše minimálních záloh OSVČ pro rok 2019. Minimální měsíční vyměřovací základ stanovený pro zálohy roku 2018 platí až do měsíce, ve kterém bude (měl by být) podán přehled o příjmech a výdajích za rok 2018:

Min. vyměřovací základ Záloha na pojistné
Hlavní činnost 7 495 Kč 2 189 Kč
Vedlejší činnost 2 998 Kč 876 Kč

Od měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém byl (měl být) podán přehled o příjmech a výdajích za rok 2018 je stanoven minimální měsíční vyměřovací základ roku 2019 takto:

Min. vyměřovací základ Záloha na pojistné
Hlavní činnost 8 175 Kč 2 388 Kč
Vedlejší činnost 3 270 Kč 995 Kč

Přehled o příjmech a výdajích je OSVČ povinna předložit nejpozději do jednoho měsíce ode dne, ve kterém je OSVČ povinna podat daňové přiznání. OSVČ, která daňové přiznání není povinna podat, je povinna podat přehled nejpozději do 31. 7. kalendářního roku, který následuje po kalendářním roce, v němž vykonávala samostatnou výdělečnou činnost.

V případě řádného termínu pro podání přiznání k DPFO je 1.4.2018, nejzazší termín pro podání přehledu je tak 1.5.2018 a jestliže minimální měsíční vyměřovací základ pro rok 2019 platí od měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém byl podán přehled (1. 5. 2018), platí tento základ od června.

V případě prodlouženého termínu pro podání přiznání k DPFO, 1. 7. 2018, nejzazší termín pro podání přehledu je tak 1.8.2018 a jestliže minimální měsíční vyměřovací základ pro rok 2019 platí od měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém byl podán přehled (1. 8. 2018), platí tentozáklad od září. Je však nutné zdůraznit, že jestliže osoba podá přehled v lednu, platí pro něj nové minimum už od března

Pro OSVČ, která zahájí činnost v roce 2019 a vykonává hlavní samostatnou výdělečnou činnost, nebo se přihlásí k účasti na důchodovém pojištění při výkonu vedlejší činnosti, platí minimální zálohy stanovené pro rok 2019.

Spolu se změnou platnosti období měsíčního vyměřovacího základu je spojena i další změna v důchodovém pojištění OSVČ. Nyní je záloha na pojistné za kalendářní měsíc nově splatná od prvního do posledního dne kalendářního měsíce, na který se platí. Záloha na prosinec 2018 se nemusí platit. Jak jsme již psali v daňovém kalendáři. Záloha na pojistné zaplacená v lednu 2019 je považována za zálohu na tento měsíc, i přesto, že nebyla uhrazena záloha na prosinec 2018. V případě, že budou zaslány dvě platby v lednu 2019, jsou obě považována za zálohy na rok 2019.

Proplácení prvních 3 dnů pracovní neschopnosti

Od 1. 7. 2019 by měla náležet zaměstnancům náhrada mzdy nebo platu i za první 3 pracovní dny trvání dočasné pracovní neschopnosti. Tento návrh již byl schválen Poslaneckou sněmovnou Parlamentu, nyní (20.12.2018) jej ještě musí projednat Senát a podepsat prezident republiky. Zvýšené náklady na výplatu náhrady mzdy budou zaměstnavatelům kompenzovány snížením odvodu pojistného na nemocenské pojištění. Připravuje se i opatření, aby zaměstnavatelé získali informaci o uznání dočasné pracovní neschopnosti svých zaměstnanců co nejdříve elektronickou cestou.

Elektronická neschopenka

Od 1. 7. 2019 se plánují dvě nová zákonná opatření. Jednak povinná elektronická forma hlášení ošetřujícího lékaře o vzniku a ukončení dočasné pracovní neschopnosti a s tím zkrácení lhůty, v níž ošetřující lékař toto rozhodnutí odesílá, a dále rozšíření okruhu údajů, které budou orgány nemocenského pojištění sdělovat zaměstnavatelům o dočasné pracovní neschopnosti jejich zaměstnanců (např.: informace o místě pobytu zaměstnance v dočasně pracovní neschopnosti, rozsah vycházek...).

Zdravotní pojištění 2019

V případě zdravotního pojištění změny jsou pouze ve výši vyměřovacích základů, které následně ovlivní výši plateb zdravotního pojištění u všech skupin plátců.

Jelikož k 1. 1. 2019 dojde k růstu průměrné mzdy v národním hospodářstvím, zvýší se i výše minimálních záloh OSVČ, neboť se toto minimum počítá právě z průměrné mzdy. Od 1. 1. 2019 se tak minimální záloha pro OSVČ zvyšuje z 2 024 Kč na 2 208 Kč. Vyšší záloha musí být uhrazena již v lednové platbě pojistného. Termín splatnosti se u pojistného na zdravotní pojištění nemění. Splatnost je tedy do 8. dne následujícího měsíce.

Od 1. 1. 2019 se zvyšuje částka započitatelného příjmu u dohod o pracovní činnosti z 2 500 Kč na 3 000 Kč. Při jejím překročením se osoba činná na základě DPČ považuje pro účely zdravotního pojištění za zaměstnance. Zaměstnavatel takovou osobu musí jako svého zaměstnance přihlásit kde zdravotnímu pojištění a odvádět za ni pojistné. Naopak ten, kdo pracuje na DPČ za více než 2 500 Kč, ale méně než 3 000 Kč, přestává být od 1. 1. 2019 pro účely zdravotního pojištění zaměstnancem.

Z důvodu zvýšení minimální mzdy se zvyšuje pojistné osob bez zdanitelných příjmů (BOZP) a minimální pojistné zaměstnanců. Místo dosavadních 1 647 Kč budou počínaje lednovou platbou odvádět 1 803 Kč. Vzrůstá i pojistné hrazené státem, a to z 969 Kč na 1 018 Kč.

Novinky v daních od roku 2019

Daňový balíček 2019 projednala Poslanecká sněmovna v druhém čtení a mohla by jej schválit 21.12.2018. Stále je tedy možné (i když nepříliš pravděpodobné), že daňový balíček začne platit od 1.1.2019. Pravděpodobnější se zdá být, že se použije od 1.4.2019.

DPH

K 31.12.2018 končí přechodné období, ve kterém je možné uplatňovat DPH u sdružení (společností) bez právní subjektivity administrativně jednoduchým způsobem. V rámci projednávaných změn zákona o DPH se nepočítá s navrácením tohoto systému a proto bude nutné nejpozději od 1.1.2019 uplatňovat DPH složitějším způsobem.

K 1.1.2019 nabude účinnosti drobná novela zákona o DPH č. 283/2018 Sb., která upravuje datum uskutečnění pro zdanitelná plnění zahájená v jednom roce a neukončená do 31.12. roku následujícího (§ 21 odst. 8), a to tak, že se nově nebude vztahovat např. na ex offo ustanovené advokáty a další osoby (tedy v případech, kdy odměnu hradí stát). Změna je účinná od 1.1.2019, ale prakticky ovlivní až uplatnění DPH k datu 31.12.2019 a do té doby by mělo být předmětné ustanovení ještě dále rozšířeno.

Dne 5.12.2018 Poslanecká sněmovna schválila novelu přeřazující od 1.1.2019 do 10% snížené sazby daně jízdné u pozemní a vodní hromadná pravidelná doprava cestujících a jejichzavazadel s výjimkou osobní dopravy lyžařskými vleky. Tuto změnu však ještě musí potvrdit Senát a prezident a aby ji bylo možné uplatnit od 1.1.2019, musela by být do konce roku vyhlášena ve Sbírce zákonů. Pokud by byla tato novela potvrzena, ale byla by vyhlášena ve Sbírce zákonů až po 1.1.2019, tak by nabyla účinnosti až v průběhu roku 2019 (např. 1.2.2019, pokud by byla vyhlášena v polovině ledna 2019).

Daň z příjmů

Zvýšením průměrné mzdy na 32 699 Kč dochází ke zvýšení základu daně pro solidární zdanění, který činí rozdíl mezi ročními hrubými příjmy a 48násobkem průměrné mzdy, tedy 1 569 552 Kč. V případě výpočtu měsíční zálohy na daň z příjmu se pak jedná o 7 % z rozdílu mezi měsíční hrubou mzdou a 4násobkem průměrné mzdy, tj. 130 796 Kč.

Ostatní daně

Od 1.1.2019 je novelizována vyhláška 298/2014 Sb., o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků vyhláškou č. 288/2018 Sb. - týká se několika desítek katastrálních území a má vliv na základ daně z nemovitých věcí např. pro ornou půdu, zahrady apod.

Prohlášení a roční zúčtování daní

Pro rok 2019 nebude vydán nový tiskopis Prohlášení k dani. Zaměstnavatelé mohou nadále využít jednodílný tiskopis vzor č. 26, případně dopoužívat starší vzory vydávané vždy na tři zdaňovací období. U starších vzorů je však třeba upravit příslušné kolonky dle stávajících podmínek. Ovšem zaměstnanci uplatňující daňové zvýhodnění mohou využít pouze vzory s číslem 24 a 25. Využití vzoru č. 24 se nedoporučuje u daňových nerezidentů, zde je vhodné použít novější verze tiskopisu.